Results 1 to 3 of 3

Thread: 'Berkat' Modifikasi EA Dikehendaki

 1. #1
  Hello.

  di sini adalah versi BLESSING (lama) suka versi ini.
  Saya tertanya-tanya jika seseorang boleh jika mengubah kod ini.

  Saya suka bahawa dari tahap kerugian tertentu sistem berhenti meletakkan pesanan dan masuk ke lindung nilai lindung nilai ini akan dipotong mengikut contoh ITREND seperti itu.
  jika ITREND memberikan isyarat sehingga 2 atau 3 TF yang berbeza saya tutup bahagian jualan lindung nilai dan biarkan mereka berlari dan sebaliknya membeli stop X pips akan diletakkan jika lindung nilai menjadi salah, jika ia berjalan dengan baik Lindungan akan dipotong selepas keuntungan PIPS XX BLESSING kemudian meneruskan kitaran normalnya.
  Saya akan sangat gembira jika seseorang boleh melakukan ini tetapi saya sedar bahawa ia mesti sukar tetapi saya cuba nasib saya pada forum ini :-)
  Maafkan saya untuk Bahasa Inggeris saya tetapi saya Perancis dan saya menggunakan google translate.
  terima kasih dan ciuman besar kepada sesiapa sahaja yang boleh menolong saya
  Miss Panther


  Inserted Code/ ------------------------------------------------------------------ /| Bless.FifthE.TK.2.0.mq4 | /| Open source at Forex-TSD forum, www.forex-tsd.com | /| Ideas proposed by rifo.valas Bless System | /| Coded by FiFtHeLeMeNt, fifthelement80@gmail.com | /| Mofified by tkforextsd, tkemail@yahoo.com | / ------------------------------------------------------------------ // History of FifthE's versions: / Verion 1.0.0: bless_FiftHeLeMent_noTG_1.0.0.mq4 / Original FifthE version without MaxTrades / Verion 1.0.1: bless_FiftHeLeMent_noTG_1.0.1.mq4 / FifthE version with MaxTrades / Verion 1.0.3: bless_FiftHeLeMent_1.0.3.mq4 / FifthE version with spread control and LotInc // History of TK's versions: / Based on FifthE's bless_FiftHeLeMent_noTG_1.0.1.mq4 / Version 1.0.2: bless_FiftHeLeMent_noTG_1.0.2.mq4 / Add stoploss at MaxTrades level to protect capital / Version 1.0.3: bless_FiftHeLeMent_noTG_1.0.3.mq4 / Add EA closing features: CloseImmediately, CloseOnTime, / CloseOnFloatingLoss, CloseOnEquityTarget / Version 1.0.4: bless_FiftHeLeMent_noTG_1.0.4.mq4 / Add selectable multiplier progression / Add auto restart after equity target reach / Add email alert when margin level low / Add email alert when trade level reach a preset level / Add more info in chart comments // History of unified versions: / Version 2.0: Bless.FifthE.TK.2.0.mq4 / Merge TK's bless_FiFtHeLeMeNt_noTG_1.0.4.mq4 and FifthE's bless_FiftHeLeMent_1.0.3.mq4 / Unified features: Selectable Multiplier, LotInc, Spread control, MaxTrades stop loss, / x% equity restart, closing order management, email alert / New features: / Breakeven bail out after BEP_Level reach / Opposite direction hedge at MaxTrades / Version 2.0.1: Bless.FifthE.TK.2.0.1.mq4 / Add options for buying and selling management // #property copyright Forex-tsd open source #property link http://www.forex-tsd.com #include lt;stdlib.mqhgt; extern string Expert_Name = ---- Bless.FifthE.TK.2.0.mq4 ----; extern int MinGS = 20; /pips between each level extern int TP = 35; /pips to take profit each trade extern double lot = 0.01; /starting lot size extern bool BuySide=true; /Buy orders will be placed extern bool SellSide=true; /Sell orders will be placed extern bool AccountIsMini = true;/Set to true if trading mini account, otherwise set to false extern int MaxTrades = 7; /max level allowed extern int RegularSpread = 10; /max spread rejection, reject trades if spread exceed this value extern double Multiplier = 2; /lots progressive multiplier factor extern double LotInc = 0; /Lot increment on each level extern int BEP_Level = 5; /breakeven bail out level extern bool SetMaxTradesSL = False;/Set stop loss at Maxtrades level extern bool SetMaxTradesHedge = true;/Set hedge trade at MaxTrades level extern string Close_Management = ---- EA Closing Management ----; extern bool CloseImmediately = false; extern string s1 = ---- Close on time setting ----; extern bool CloseOnTime = false; extern int CloseHour = 23; /Time to close, Hour extern int CloseMinute = 0; /Time to close, minutes extern string s2 = ---- Close when floating profit/loss no more than MaxFloatPL settings ----; extern bool CloseOnFloatPL = false; extern double MaxFloatPL = -100.00; /Max floating profit/loss allowed when closing EA extern string s3 = ---- Close when equity hit target settings ----; extern bool CloseOnEquityTarget = false; extern bool AutoRestartAfterEqTarget = True; extern double EquityTargetPercentage = 5.0; /Percentage equity growth when closing EA extern string s4 = ---- Comment settings ----; extern bool DisableComments = false; /turn off comments extern string s5 = ---- Email settings ----; extern bool TestEmail = false; /if true send a test email every 5 minutes extern string EmailAddress = youremail@any.com; extern int EmailIteration = 3; /How namy times email send when alert active extern string s6 = ---- Alert settings ----; extern bool AlertOnLowMargin = false; /email alert when margin low extern double MarginPercentage = 100.0; /margin low percentage extern bool AlertOnTradeLevel = false;/email alert when trade level reach extern int AlertTradeLevel = 6; /trade level to alert int magic; double lot2;/lots to open at each level int LotDigits; datetime tob,tos;/Time Out Buy Sell double SL_Point;/stoploss price at MaxTrades level double TP_Point;/TP price at each level bool Halt = false; double StartBalance, EquityTarget; double MarginPer; int CurrentLevel = 0; int BuyLevel, SellLevel; int Slippage = 1; bool HedgeBuy = false; bool HedgeSell = false; / ------------------------------------------------------------------ /| expert deinitialization function | / ------------------------------------------------------------------ int deinit() { /---- /---- return(0); } int init() { if (Symbol() == AUDCADm || Symbol() == AUDCAD) { magic = 211001; } if (Symbol() == AUDJPYm || Symbol() == AUDJPY) { magic = 211002; } if (Symbol() == AUDNZDm || Symbol() == AUDNZD) { magic = 211003; } if (Symbol() == AUDUSDm || Symbol() == AUDUSD) { magic = 211004; } if (Symbol() == CHFJPYm || Symbol() == CHFJPY) { magic = 211005; } if (Symbol() == EURAUDm || Symbol() == EURAUD) { magic = 211006; } if (Symbol() == EURCADm || Symbol() == EURCAD) { magic = 211007; } if (Symbol() == EURCHFm || Symbol() == EURCHF) { magic = 211008; } if (Symbol() == EURGBPm || Symbol() == EURGBP) { magic = 211009; } if (Symbol() == EURJPYm || Symbol() == EURJPY) { magic = 211010; } if (Symbol() == EURUSDm || Symbol() == EURUSD) { magic = 211011; } if (Symbol() == GBPCHFm || Symbol() == GBPCHF) { magic = 211012; } if (Symbol() == GBPJPYm || Symbol() == GBPJPY) { magic = 211013; } if (Symbol() == GBPUSDm || Symbol() == GBPUSD) { magic = 211014; } if (Symbol() == NZDJPYm || Symbol() == NZDJPY) { magic = 211015; } if (Symbol() == NZDUSDm || Symbol() == NZDUSD) { magic = 211016; } if (Symbol() == USDCHFm || Symbol() == USDCHF) { magic = 211017; } if (Symbol() == USDJPYm || Symbol() == USDJPY) { magic = 211018; } if (Symbol() == USDCADm || Symbol() == USDCAD) { magic = 211019; } if (magic == 0) { magic = 211999; } Halt = false; LotDigits = 1; if (AccountIsMini) { LotDigits = 2; } HedgeBuy = false; HedgeSell = false; return(0); } void OpenBuy() { int ticket,err; if (!GlobalVariableCheck(InTrade)) { GlobalVariableSet(InTrade, TimeCurrent()); /set lock indior ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot2,Ask,Slippage,SL_Poi nt,TP_Point,EA Order,magic,0,Red); GlobalVariableDel(InTrade); /clear lock indior } } void OpenSell() { int ticket,err; if (!GlobalVariableCheck(InTrade)) { GlobalVariableSet(InTrade, TimeCurrent()); /set lock indior ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot2,Bid,Slippage,SL_Po int,TP_Point,EA Order,magic,0,Red); GlobalVariableDel(InTrade); /clear lock indior } } void ManageBuy() { int lasttradetime = 0; double lastopenprice=0; double maxlots = 0; double lasttp=0; double lastsl=0; int lastordertype=-1; int lastorderticket=0; int y=0; BuyLevel = 0; for (y = 0; y lt; OrdersTotal(); y ) { OrderSelect (y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if ((OrderMagicNumber() != magic) || (OrderType()!=OP_BUY)) { continue; } if (OrderOpenTime() gt;= lasttradetime) { lasttradetime = OrderOpenTime(); lastopenprice = OrderOpenPrice(); lastordertype=OrderType(); lastorderticket=OrderTicket(); lasttp=OrderTakeProfit(); lastsl=OrderStopLoss(); } if (OrderLots() gt; maxlots) { maxlots = OrderLots(); } BuyLevel ; } lot2 = NormalizeDouble(lot*MathPow(Multiplier, BuyLevel) LotInc, LotDigits); SL_Point = 0; TP_Point = Ask TP*Point; if ((BuyLevel==0) (((Ask-Bid)/Point)lt;=RegularSpread) !Halt ) { OpenBuy(); BuyLevel ; CurrentLevel=BuyLevel; return(0); } if ((lastopenprice-Askgt;MinGS*Point) (BuyLevel==MaxTrades-1) (SetMaxTradesSL || SetMaxTradesHedge) ) { /set stoploss at the last open level SL_Point = Ask - MinGS*Point; } if ((lastopenprice-Askgt;MinGS*Point) (BuyLevellt;MaxTrades) (((Ask-Bid)/Point)lt;=RegularSpread) !Halt !HedgeBuy ) { OpenBuy(); BuyLevel ; CurrentLevel=BuyLevel; return(0); } CurrentLevel=BuyLevel; //////////TP * double sumlots=0; double sump=0; double avgp=0; for (y = 0; y lt; OrdersTotal(); y ) { OrderSelect (y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if ((OrderMagicNumber() != magic) || (OrderType()!=OP_BUY)) { continue; } sumlots=sumlots OrderLots(); sump=OrderOpenPrice()*OrderLots() sump; } if (sumlotsgt;0) { avgp=NormalizeDouble(sump/sumlots,Digits); double tpp=NormalizeDouble(TP/10/sumlots*Point avgp,Digits); for (y = 0; y lt; OrdersTotal(); y ) { OrderSelect (y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if ((OrderMagicNumber() != magic) || (OrderType()!=OP_BUY) || (OrderTakeProfit()==tpp)) { continue; } OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderSt opLoss(),tpp,0,Red); } } */ for (y = OrdersTotal()-1; y gt;= 0; y--) { OrderSelect (y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if ((OrderMagicNumber() != magic) || (OrderType()!=OP_BUY) || (OrderTakeProfit()==lasttp) || (lasttp==0) || HedgeBuy ) { continue; } OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),lastsl, lasttp,0,Red); } /reverse hedge if (BuyLevel==MaxTrades !HedgeSell SetMaxTradesHedge) { TP_Point = lastsl; SL_Point = lasttp; OpenSell(); HedgeSell = true; return(0); } } void ManageSell() { int lasttradetime = 0; double lastopenprice=0; double maxlots = 0; double lasttp=0; double lastsl=0; int lastordertype=-1; int lastorderticket=0; int y=0; SellLevel = 0; for (y = 0; y lt; OrdersTotal(); y ) { OrderSelect (y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if ((OrderMagicNumber() != magic) || (OrderType()!=OP_SELL)) { continue; } if (OrderOpenTime() gt;= lasttradetime) { lasttradetime = OrderOpenTime(); lastopenprice = OrderOpenPrice(); lastordertype=OrderType(); lastorderticket=OrderTicket(); lasttp=OrderTakeProfit(); lastsl=OrderStopLoss(); } if (OrderLots() gt; maxlots) { maxlots = OrderLots(); } SellLevel ; } lot2 = NormalizeDouble(lot*MathPow(Multiplier, SellLevel) LotInc, LotDigits); SL_Point = 0; TP_Point = Bid-TP*Point; if ((SellLevel==0) (((Ask-Bid)/Point)lt;=RegularSpread) !Halt ) { OpenSell(); SellLevel ; if (SellLevelgt;CurrentLevel) CurrentLevel=SellLevel; return(0); } if ((Bid-lastopenpricegt;MinGS*Point) (SellLevel==MaxTrades-1) (SetMaxTradesSL || SetMaxTradesHedge) ) { /set stoploss at the last open level SL_Point = Bid MinGS*Point; } if ((Bid-lastopenpricegt;MinGS*Point) (lastopenpricegt;0) (SellLevellt;MaxTrades) (((Ask-Bid)/Point)lt;=RegularSpread) !Halt !HedgeSell ) { OpenSell(); SellLevel ; if (SellLevelgt;CurrentLevel) CurrentLevel=SellLevel; return(0); } if (SellLevelgt;CurrentLevel) CurrentLevel=SellLevel; //////////TP * double sumlots=0; double sump=0; double avgp=0; for (y = 0; y lt; OrdersTotal(); y ) { OrderSelect (y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if ((OrderMagicNumber() != magic) || (OrderType()!=OP_SELL)) { continue; } sumlots=sumlots OrderLots(); sump=OrderOpenPrice()*OrderLots() sump; } if (sumlotsgt;0) { avgp=NormalizeDouble(sump/sumlots,Digits); double tpp=NormalizeDouble(-TP/10/sumlots*Point avgp,Digits); for (y = 0; y lt; OrdersTotal(); y ) { OrderSelect (y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if ((OrderMagicNumber() != magic) || (OrderType()!=OP_SELL) || (OrderTakeProfit()==tpp)) { continue; } OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderSt opLoss(),tpp,0,Red); } } */ for (y = OrdersTotal()-1; y gt;= 0; y--) { OrderSelect (y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if ((OrderMagicNumber() != magic) || (OrderType()!=OP_SELL) || (OrderTakeProfit()==lasttp) || (lasttp==0) || HedgeSell || HedgeSell ) { continue; } OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),lastsl, lasttp,0,Red); } /reverse hedge if (SellLevel==MaxTrades !HedgeBuy SetMaxTradesHedge) { TP_Point = lastsl; SL_Point = lasttp; OpenBuy(); HedgeBuy = true; return(0); } } / ------------------------------------------------------------------ /| expert start function | / ------------------------------------------------------------------ int start() { /---- ManageClose(); if (BuySide) ManageBuy(); if (SellSide) ManageSell(); if(!IsTesting()) HandleAlerts(); if(!IsTesting()) ChartComment(); /---- return(0); } / ------------------------------------------------------------------ void CloseAllTrades() { int total = OrdersTotal(); for (int y=OrdersTotal()-1; ygt;=0; y--) { OrderSelect(y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderMagicNumber() == magic) { int type = OrderType(); bool result = false; int TriesNum = 5; int tries=0; while (!result tries lt; TriesNum) { RefreshRates(); switch(type) { case OP_BUY : result = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Or derSymbol(),MODE_BID),Slippage,Pink); break; case OP_SELL: result = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Or derSymbol(),MODE_ASK),Slippage,Pink); } tries ; } if (!result) Print(Error closing order : ,ErrorDescription(GetLastError())); } } } bool LastCloseOnEquityTarget = false; void ManageClose() { /Breakeven bail out after BEP_Level if ((CurrentLevelgt;=BEP_Level) (AccountProfit()gt;=0)) { CloseAllTrades(); } /Reverse hedge at Maxtrades level if ((BuyLevellt;MaxTrades) HedgeSell) { HedgeSell = false; } if ((SellLevellt;MaxTrades) HedgeBuy) { HedgeBuy = false; } if (CloseOnEquityTarget !LastCloseOnEquityTarget) { StartBalance = AccountBalance(); } LastCloseOnEquityTarget = CloseOnEquityTarget; if (CloseImmediately) { CloseAllTrades(); Halt = true; } if (CloseOnTime Hour()==CloseHour Minute()gt;=CloseMinute) { CloseAllTrades(); Halt = true; } if (CloseOnFloatPL AccountProfit()gt;=MaxFloatPL) { CloseAllTrades(); Halt = true; } if (CloseOnEquityTarget !Halt) { EquityTarget = StartBalance*(1.0 EquityTargetPercentage/100.0); if (AccountEquity()gt;=EquityTarget ) { CloseAllTrades(); StartBalance = AccountBalance(); if (!AutoRestartAfterEqTarget) Halt = true; } } if (!CloseImmediately !CloseOnTime !CloseOnFloatPL !CloseOnEquityTarget ) { if (Halt) StartBalance = AccountBalance(); Halt = false; } } void ChartComment() { string sComment = ; string sp = ----------------------------------------\n; string Activity = -----------Trading Activity-------------\n; string CloseManage = -----------Closing Management-----------\n; string AcctStatus = -----------Account Status---------------\n; string NL = \n; double spread = MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD); double SwapLong = MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPLONG); double SwapShort = MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPSHORT); sComment = Activity; sComment = sComment Current time is TimeToStr(TimeCurrent()) NL; if (Halt) sComment = sComment Trading halt!!! To resume trading set ALL closing conditions to FALSE. NL; else sComment = sComment Trading is active at level CurrentLevel NL; if (CloseImmediately || CloseOnTime || CloseOnFloatPL || CloseOnEquityTarget) { sComment = sComment CloseManage; if (CloseImmediately) sComment = sComment Close Immediately!!!! NL; if (CloseOnTime) sComment = sComment Close on time is active when CloseHour : CloseMinute NL; if (CloseOnFloatPL) sComment = sComment Close on floating loss is active when float P/L gt;= DoubleToStr(MaxFloatPL,2) NL; if (CloseOnEquityTarget) sComment = sComment Close on equity target is active when EquityTarget gt;= DoubleToStr(EquityTarget,2) NL; } sComment = sComment AcctStatus; sComment = sComment Balance: DoubleToStr(AccountBalance(), 2) , Equity: DoubleToStr(AccountEquity(),2) , Leverage: DoubleToStr(AccountLeverage(),2) , Lots: DoubleToStr(lot2,2) NL; sComment = sComment MinGS: MinGS , TP: TP , Buy Level: BuyLevel , Sell Level: SellLevel , MaxTrades: MaxTrades NL; sComment = sComment Spread: DoubleToStr(spread,1) , SWAP Long: DoubleToStr(SwapLong,2) , SWAP Short: DoubleToStr(SwapShort,2) NL; sComment = sComment AccountMargin: DoubleToStr(AccountMargin(), 2) , Margin%: DoubleToStr(MarginPer,2) % NL; sComment = sComment sp; if (!DisableComments) Comment(sComment); else Comment(); } /Alert handling variables bool LastTestEmail = false; int TestEmailCnt = 0; bool LastAlertOnLowMargin = false; int AlertOnLowMarginCnt = 0; bool LastAlertOnTradeLevel = false; int AlertOnTradeLevelCnt = 0; bool TimeToSend; datetime LastTime; void HandleAlerts() { string Message = ; /RefreshRates(); /Switch on detection if (TestEmail !LastTestEmail) { TestEmailCnt = EmailIteration; LastTime = TimeCurrent(); } if (AlertOnLowMargin !LastAlertOnLowMargin) { AlertOnLowMarginCnt = EmailIteration; LastTime = TimeCurrent(); } if (AlertOnTradeLevel !LastAlertOnTradeLevel) { AlertOnTradeLevelCnt = EmailIteration; LastTime = TimeCurrent(); } /Update LastTestEmail = TestEmail; LastAlertOnLowMargin = AlertOnLowMargin; LastAlertOnTradeLevel = AlertOnTradeLevel; /Handle email alert if (TimeCurrent() - LastTime gt;= 300) { TimeToSend = true; } else { TimeToSend = false; } if (AccountMargin()==0) MarginPer = 100000; else MarginPer = AccountEquity()/AccountMargin()*100.0; AlertOnLowMarginCnt--; LastTime = TimeCurrent(); }

 2. #2
  Hello, adakah anda pasti versi lama Blessing terbaru? Saya melihat struktur dan kodpembolehubah sangat berbeza .. S

 3. #3
  Quote Originally Posted by ;
  Hello, adakah anda pasti versi lama Blessing terbaru? Saya melihat struktur dan kodpembolehubah adalah sangat berbeza .. S
  Oleh itu, anda agak lewat untuk parti, soalan itu ditanya pada tahun 2010 !!!

Kebenaran Posting

 • Anda tidak boleh menghantar thread baru
 • Anda tidak boleh membalas kiriman
 • Anda tidak boleh mengedit siaran anda
 • Anda tidak boleh menyiarkan lampiran
 •  
 • Kod BB Hidup
 • Smilies Hidup
 • Kod [IMG] adalah Hidup
 • Kod [VIDEO] adalah Hidup
 • Kod HTML Tidak Hidup